White House invites Putin to Washington for fall meeting