Amazon eyes Silverdome site as distribution center, city says